รายงานตัวชี้วัด "ปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนต่อคนต่อวัน (2552-2564)"